Ribolovni šport u Općini Gornji Kneginec započinje osnivanjem ŠRD-a Ostriž u Društvenom domu u Turčinu. Športsko ribolovno društvo osnovano je 1997.godine, dvadesetak zaljubljenika u prirodu i ribolov počeli su uređivati napuštene i devastirane ribnjake poduzeča Dubravka, članstvo je uspjelo dobrovoljnim radom i uz pomoć Općine Gornji Kneginec sponzora uredili dva hektara ribnjaka.

Danas društvo broji osamdesetak članova, aktivnosti su usmjerene gospodarenju i čuvanju voda, zaštiti voda, ribljeg fonda i čovjekove okoline. Udruga svake godine poribljava od 2000 do 2500 kg šarana i amura. U ribnjaku obitavju kapitalni primjerci šarana amura i soma, uhvačeni su šarani preko 25 kg, somovi 40, 53 i 78 kg. Dobro se lovi Šaran, Babuška i Deverika. Udruga je do sada imala veliku pomoć lokalne zajednice Općine Gornji Kneginec i niz sponzora sa kojima usko surađuje.

Ribolovni dani su Četvrtak, Nedelja i svi državni praznici, lovi se sa dva pribora te na svakom priboru samo jedna udica.

Som se lovi svaki dan, Subotom se lovi po sistemu ulovi pusti.

srd ostriz kneginec

Tijela ŠRD Ostriž Kneginec

Upravni odbor

 1. Josip Meštrić - predsjednik (tel.099 332 44 20)
 2. Stanko Kaniški - dopredsjednik (tel. 652 - 163)
 3. Aleksandar Borusević - tajnik (tel. 091 327 93 96)
 4. Milan Bosilj
 5. Vlado Funda
 6. Stjepan Jurinec
 7. Željko Katanec

Odbor Kontrole

 1. Đuranec Dražen
 2. Božo Jurinec
 3. Mladen Kolarić

Blagajnik

 1. Miljenko Bosilj (tel. 099 432 44 59)

Časni sud

 1. Milivoj Težački (predsjednik časnog suda)
 2. Željko Kefelja
 3. Mislav Oršolić (vodi SRD Ostriž Kneginec)

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14) i članka 22. Statuta ŠRD "Ostriž", Skupština Športsko ribolovnog društva ››OSTRIŽ‹‹ Kneginec na sjednici održanoj dana 28.03.2015.godine donijela je

S T A T U T

Sportsko ribolovnog društva

››O S T R I Ž‹‹ Kneginec

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu, o zastupanju,izgledu pečata udruge, području djelovanja skladno ciljevima,djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja,načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu, vođenja popisa članova,tijelima udruge,njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata;izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge,načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za Sportsko ribolovno društvo "Ostriž" Kneginec(u daljnjem tekstu:Udruga).

II. NAZIV, SJEDIŠTE, PEČAT I ZNAK

Članak 2.

Naziv udruge je: Sportsko ribolovno društvo "Ostriž" Kneginec

Skraćeni naziv udruge je: SRD "Ostriž" Kneginec

Sjedište Udruge je u Gornjem Knegincu, Toplička 56D. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Udrugu zastupa Predsjednik.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 3.

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Varaždinskoj Županiji.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat udruge je ovalnog oblika, dimenzije 5x3 cm sa tekstom: SRD «Ostriž» Kneginec, upisanim uz rub pečata, te stiliziranim likom ribe ostriža (grgeča) u sredini.

III. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 5.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvijanja i unapređivanja sportskog ribolova, akvakulture i očuvanje čovjekove okoline i ekologije u cjelini. Sukladno ciljevima osnivanja Udruga djeluje na području sporta i zaštite okoliša.

Članak 6.

Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • Planiranje i razvitak ribolovnog sporta na slatkim vodama
 • Organiziranje i provođenje redovitih treninga članova radi pripreme za natjecanje
 • Poduka i trening mladih u sportskom ribolovu i zaštiti okoliša i prirode
 • Sudjelovanje na natjecanjima i organiziranje sportskog ribolova na slatkovodnim vodama za svoje članove
 • Poribljavanje voda i vođenje evidencije o nasađivanju riba
 • Suradnja sa drugim ribolovnim udrugama

IV. JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 7.

Rad Skupštine i njenih organa je javan.

Javnost u radu osigurava se:

 • pravom svakog građanina da prisustvuje radu Skupštine Udruge
 • obavljanjem izvještaja o radu Udruge i njegovih organa u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja
 • iznošenjem podataka o radu Udruge u ostalom tisku putem drugih sredstava javnog priopćavanja
 • upoznavanjem nadležnih Županijskih tijela i službi sa poslovima i problemima kojima se bavi Udruga
 • objavljivanjem podataka o materijalno-financijskom poslovanju Udruge, Udruga će na svojoj Internet stranici objaviti godišnje izvješće o radu, godišnje izvješće o financijskom poslovanju za prethodnu godinu te program rada za tekuću odnosno narednu godinu, odmah po usvajanju tih dokumenata od strane nadležnih tijela Udruge

U slučaju ostvarenja sredstava za izvršenje programa i projekata od interesa za opće dobro iz javnih izvora, Udruga će najmanje jedanput godišnje izvijestiti davatelja tih sredstava o svom radu i korištenju dodijeljenih sredstava, dok će širu javnost izvijestiti u sklopu dokumenata iz prethodnog stavka.

V. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 8.

Članovi mogu biti: punopravni, pridruženi, počasni.

PUNOPRAVNI ČLANOVI:

Punopravni članovi su osnivači Udruge.

Punopravnim članom, osim osnivača, mogu postati i druge fizičke i pravne osobe čiji zahtjev za punopravno članstvo odobri Upravni odbor Udruge.

Punopravni član je član Skupštine Udruge i može biti biran u sva tijela Udruge na način kako je to propisano ovim Statutom.

Zahtjev za punopravno članstvo može se podnijeti nakon 6 mjeseci pridruženog članstva u Udruzi. Zahtjev mora biti poduprijet s dva (2) pozitivna mišljenja punopravnih članova.

Zahtjev za punopravno članstvo Upravni odbor rješava na svojoj prvoj sjednici, a najkasnije mjesec dana od podnošenja zahtjeva. Rješenje Upravnog odbora je konačno.

PRIDRUŽENI ČLANOVI

Pridruženi članovi mogu postati sve fizičke i pravne osobe na svoj zahtjev, tj. Ispunjavanjem pristupnice.

Pridruženi član nije član Skupštine Udruge i ne može biti biran u tijelu Udruge.

Pridruženi član može podnijeti zahtjev za punopravno članstvo nakon 6 mjeseci pridruženog članstva u Udruzi.

Članom udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 9.

Istaknuti pojedinci, koji su svojim radom na organizacionom, stručnom ili naučnom polju zaslužni za razvoj ribolova, mogu biti proglašeni počasnim članovima Udruge.

VI. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Članak 10.

Prava članova Udruge su:

 1. birati i biti biran u organ Udruge, te sudjelovati u radu Udruge
 2. podnositi prijedloge za unapređenje športskog ribolova i čuvanje čovjekovog okoliša
 3. da imaju uvid u poslovanje Udruge
 4. da se koriste uslugama, koje Udruga daje svojim članovima

Članak 11.

Dužnosti članova Udruge su da:

 1. izvršavaju zadatke koji proizlaze iz ovog statuta,
 2. izvršavaju zaključke organa Udruge
 3. uplaćuju članski ulog i redovito plaćaju članarinu
 4. rade na razvoju i unapređivanju športskog ribolova, te čuvaju ugled Udruge
 5. članstvo u Udruge prestaje po sili zakona, ako član ne plati članski ulog dvije godine uzastopno

Materijalna sredstva za rad Udruge su:

 • upisnina
 • članarina
 • materijalna pomoć drugih organizacija i organa
 • prihod od priredaba i usluga Udruge
 • prihodi od sponzora Udruge i
 • ostali prihodi

Visinu upisnine (članskog uloga) i članarine utvrđuje Skupština Udruge.

Prestanak članstva:

Članak 12.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • stupanjem
 • risanjem
 • sključenjem

Članak 13.

Član Udruge briše se iz članstva zbog: - smrti, - osude za kažnjivo djelo, koje ga čini nedostojnim da bude član Udruge.

Članak 14.

Član Udruge može se isključiti, zbog disciplinske (stegovne) odgovornosti, ako svojim postupcima ozbiljno, svjesno i ponovljeno čini disciplinske, materijalne i druge prekršaje.

Članak 15.

Postupak za isključenje može pokrenuti svaki član Udruge na temelju obrazloženja pismenog prijedloga Časnom sudu.

Članak 16.

Protiv odluke o isključenju, član ima pravo žalbe Upravnom odboru, koji donosi konačnu odluku.

Žalba se podnosi u roku od 15 dana od primitka pismene odluke o isključenju.

Konačnu odluku može izvanredno preispitati Skupština na zahtjev isključenog člana

VII. UDRUŽIVANJE U SAVEZ

Članak 17.

U cilju ostvarenja svoje stručne i ukupne društvene uloge Udruga se može učlaniti u odgovarajuće saveze i druge oblike udruživanja, kao kolektivni član.

VIII. TIJELA UDRUGE

Članak 18.

Tijela udruge su:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Nadzorni odbor
 4. Predsjednik
 5. Časni sud

Skupština

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi punopravni poslovno sposobni članovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom udruge. Predstavnika pravne osobe članice udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 20.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 punopravnih članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 punopravnih članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 21.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja i koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 22.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih punopravnih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih punopravnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 23.

Skupština udruge:

 • utvrđuje politiku rada Udruge
 • usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
 • bira i razrješava druga tijela Udruge
 • bira i razrješava likvidatora Udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge

Upravni odbor

Članak 24.

Upravni odbor sastoji se od 7 člana koje bira i opoziva Skupština. Predsjednik Udruge je po svojoj funkciji i predsjednik Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora biraju se na četiri godine.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

 • postupaju suprotno odlukama Skupštine
 • podnesu ostavku
 • naruše ugled udruge

U slučaju prestanka dužnosti predsjednika, do izbora novog zamjenjuje ga najstariji član Upravnog odbora ili član kojeg imenuje Skupština.

Članak 25.

Upravni odbor obavlja slijedeće zadaće:

 1. priprema nacrte akata Skupštine
 2. prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih i pridruženih članova
 3. odlučuje o isključenju iz članstva
 4. odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruga
 5. obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu

Upravni odbor radi na sjednicama koje se održavaju po potrebi.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom svojih članova.

Nadzorni odbor

Članak 26.

Nadzorni odbor sastoji se od Predsjednika i dva člana koje bira Skupština.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela Udruge.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje po potrebi a najmanje jedanput godišnje saziva njegov predsjednik a odluke donosi većinom glasova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine te mogu biti izabrani za još jedan mandat.

Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran, ako bude razrješen od strane Skupštine, te u drugim slučajevima i na način propisan odredbom članka 25. Statuta.

Članak 27.

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:

 • nadzire zakonitost u financijskom poslovanju Udruge
 • nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza
 • prati i analizira ostvarenje financijskog plana Udruge
 • nadzire provođenje određenih odluka koje mu se dostavljaju na uvid
 • nadzire provođenje odluka svih izvršnih tijela Udruge

Sva tijela Udruge dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće Upravnom odboru, te na redovnom zasjedanju Skupštine Udruge.

Članak 28.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu
 • saziva sjednice Skupštine
 • odgovara za zakonitost rada Udruge
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine
 • podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Skupštini
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
 • dostavlja zapisnik s redovne skupštine nadležnom uredu koji vodi registar Udruga
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge

Članak 29.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik. Mandat dopredsjednika traje četiri godine.

Članak 30.

Tajnik

 • Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.
 • Tajnik Udruge vodi registar članova.

Članak 31.

Časni sud:

 • Časni sud Udruge ima tri člana i zamjenike, koji između sebe biraju predsjednika
 • Časni sud donosi odluke većinom glasova svojih članova
 • Časni sud Udruge može u slučaju spora između pojedinih članova, djelovati kao Mirovno vijeće
 • Časni sud bira Skupština

Članak 32.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

IX. LIKVIDATOR

Članak 33.

Likvidatora udruge bira i razrješava Skupština.

Likvidator može biti osoba/pravna osoba koja nije član Udruge.

Likvidator ima/nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju određuje Skupština na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.

Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Udruge iz registra Udruga.

U postupku likvidacije likvidator je dužan:

 • utvrditi stanje na poslovnom računu udruge
 • utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
 • utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financije – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja
 • u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi
 • u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o Udrugama

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

X. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 34.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva uplatom članarina, dobrovoljni prilozi i darovi
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave te fondova iz inozemstva
 • pokretne stvari i nekretnine
 • druga imovinska prava

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

XI.POHVALE, NAGRADE I DIPLOME

Članak 35.

Za naročite uspjehe i zalaganja u radu, članovi Udruge mogu biti:

 • pismeno pohvaljeni i
 • nagrađeni prigodnim darovima

Odluku za pohvale i nagrade donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora.

XII. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 36.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

XIII. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 37.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

XIV. NADZOR

Članak 38.

Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge.

Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila statut ili drugi opći akt Udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo Udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge .

XV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 39.

Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa,Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Udruge. Sastav,mandate, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji se donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakon o mirenju.

Osluka arbitražnog vijeća je konačna.Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima zahtjev za upis promjena u registar Udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni clan najprije se obraća Udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadlažnom uredu zahtjev za upis promjene u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

XVI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 40.

Uruga prestaje postojati odlukom Skupštione ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina će pripasti Općini Gornji Kneginec.

Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, čalanovima Udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Statut Udruge kao i njegove izmjene I dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

U Knegincu Gornjem 28.03.2015. godine.

Predsjednik Udruge
Josip Meštrić

Uključi se i ti u SRD Ostriž Kneginec

cijene-karata

Cijene karata

Svi ribiči iz Općine Gornji Kneginec, žene i umirovljenici imaju povoljnije cijene karata.

radne-akcije

Radne akcije

Pridružite se i rekreirajte, ima nas mlađih i starijih - i svi se trude!

ribolov-za-sve

Ribolov baš za sve

Želite loviti na plovak? Ili preferirate lovi-pusti na grunt? Ili feeder? Ili Vam je draže čekati soma? Dođite!

medjuklupska-natjecanja

Međuklupska natjecanja

Okušajte svoju sreću i upotrijebite znanje na natjecanjima, te osvojite pokoju nagradu!

odlicni-kuhari

Odlični kuhari

Isprobajte specijalitete koje pripremaju naši odlični kuhari (ribe, gulaši i sl.).

prijedlozi-kritike

Prijedlozi i/ili kritike

Nastojimo funkcionirati u najboljem smislu, te su svi prijedlozi i kritike dobrodošle, te će iste biti razmotrene!

Koristimo kolačiće

Kolačiće (eng. cookies) koristimo kako bismo Vam pružili što bolje korisničko iskustvo, prikaz sustava navigacije i sl. Također koristimo i Google Analytics, koji sam, kao i mnoge druge stranice - koriste kolačiće.

Za više informacija pogledajte dokumente iz EU direktive za e-Privacy.

Nastavkom korištenja stranica slažete se da možemo postavljati ove vrste kolačića na vašem uređaju/računalu.

Okay Remove cookies